Nettikauppa

HakuKasvitiede

Teokset 61 - 69 (yht. 69)
Tekijä Nimike ja hinta
Rafn, Carl Gottlob Utkast til en växt-physiologie, grundad på de nyare theorier i physik och chemie; hvartil sluteligen bifogas en kort afhandling om trädens löf-fällning. Öfversatt på svenska af Johan Henr. Olin
120 €
lisää ostoskoriin
Rautavaara, Toivo Suomen sienisato, tutkimuksia sen laadusta, suuruudesta, käytöstä ja arvosta
38 €
lisää ostoskoriin
Salander, Eric - Mentzer, Magn. - Stridzberg, Magnus Utförlig Gårds-Fogde Instruction, Grundad i nödige Mål pålag och Kongl. Förordn. eller Underrättelse för Gårds-Fogdar och Land-Hushållare, hwaruti afhandlas mäst alla sysslor och förrätningar, som wid et Godz och en Gård förefalla, rörande Arbetare, Creatur, Afwel, Åker, Äng; Trä- och Humblegårdsbruk, Fiske, Byggnad, Husgeråd, Skog, Ägor, Hemman, Torp, Räntor, Bönder, Torpare, Räkenskap etc. Riksens Höglof. Ridderskap Och Adel i synnerhet, Samt Alla andra Stånd i gemen, Som Fräsles Gods, Landbruk eller Gårdar äga och skiöta, till Tienst och Nytta författad och uplagd af Eric Salander. Swenska åkermannen/ det är: en wälment beskrifning om landtgods/ des art och rätta beskaffenhet/ med en utförlig underwisning om deras bruk och skiötsel/ samt angående åker/ äng/ dikande/ humblegårdar/ och skogsrödningar. Efter begiäran och åstundan af landälskarom/ hwilka dess art och skiötsel weta wilja/ upsatt. En Grundelig Kundskap Om Swenska Åkerbruket, Först i Gemen, Och Sedan I Synnerhet, huruledes man genom Planterande och Jord-materiens blandande, som der til for-dras, kan drifwa Sädeswäxten til en ansenlig ymnoghet Samt På ett beqwämligit sätt och genom behändiga wercktyg, detta först på ett litet stycke Åker, såsom ett Seminarium til den allmänna Åkren, bruka skall; men sedan efter des befundna härliga nytta öfwer alt werckstella kan. Til fäderneslandets Tienst Wälment utgifwen. Med Högwälborne Herr Baronens Edmund Gripenhielms Företal och med Hans Kongl. Maij:ts allernådigste Privilegio Uplagdt af Magnus Stridzberg
780 €
lisää ostoskoriin
Siemers, C.F. Trädgårdskötsel i ekonomiskt afseende. Bearbetad för skolläraeseminarier
32 €
lisää ostoskoriin
Stephens, Georg Afhandling om ängvattning, dikning och vallars anläggning
38 €
lisää ostoskoriin
Thomas, John J. The American Fruit Culturist
50 €
lisää ostoskoriin
Uhr af, Carl David Berättelse om kolnings-försök åren 1811, 1812 och 1813. På Bruks-societetens bekostnad anstälde.
125 €
lisää ostoskoriin
Wahlenberg, Georg Flora svecica enumerans plantas sveciæ indigenas cum synopsi classium ordinumque, characteribus generum, differentiis specierum, synonymis citationibusque selectis, locis regionibusque natalibus, descriptionibus habitualibus nomina incolarum et qualitates plantarum illustrantibus. Post Linnæum edita
75 €
lisää ostoskoriin
Westerling, A. Soiden viljeleminen meillä ja muualla
32 €
lisää ostoskoriin
Teokset 61 - 69 (yht. 69)