Nettikauppa

HakuKasvitiede

Teokset 61 - 90 (yht. 95)
Tekijä Nimike ja hinta
Kalm, Pehr Enfaldiga tanckar om måsslupna hård-walls ängars förbättrande. Resp. Samuel Norrgreen
180 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Norr-Americanska svarta valnöts-trädets egenskaper och nytta
120 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Kort och enfaldig afhandling om den så kallade gräs- eller ängsmasken, samt des förekommande och utödande. Resp. Daniel Alcenius
90 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr En oeconomisk beskrifning, huru sådana kjärr kunna gjöras nyttiga, hvarifrån vatnet ej kan ledas med diken. Resp. Adolph Backman
160 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Trän til häckar eller lefwande gärdes-gårdar. Resp. David Erik Högman
120 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Pehr Enfallliga tanckar om måsslupna hård-walls ängars förbättrande. Resp. Samuel Norrgreen
150 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Petrus En oeconomiak beskrifning, huru sådana kjärr kunna gjöras nyttiga, hvarifrån vatnet ej kan ledas med diken. Resp. Adolph Backman
320 €
lisää ostoskoriin
Karsten, P.A. Rysslands, Finlands och den Skandinaviska halföns hattsvampar I-II, samt Kritisk öfversigt af Finlands basidsvampar
125 €
lisää ostoskoriin
Kihlman, A. Osw. Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lappland. Ein Beitrag zur Kenntniss der regionalen Gliederung an der polaren Waldgrenze
150 €
lisää ostoskoriin
Kjöllerfeldt, H.J. Landthushållnings-läran i kort sammandrag och lämpad för Finland
65 €
lisää ostoskoriin
Lange, Jakob E. Flora Agaricina Danica. Vol I-V
1200 €
lisää ostoskoriin
Liljeroth, Frantz Anmärkningar rörande växternas födande ämnen. Resp. Johan Rix. 8 april 1797
42 €
lisää ostoskoriin
Lind, Gustaf - Verdier de, Nils Våra medicinalväxter
40 €
lisää ostoskoriin
Lindgren, Erik - Pihl, Axel - Lövegren, Georg Käsikirjat puutarhanhoidosta. Toinen vihko: Kyökkikaswit (Eril Lindgren)
55 €
lisää ostoskoriin
Linné von, Carl - Berger, Alexander Mal. Calendarium florae, eller Blomster-almanach, med Medicinska facultetens tilstånd under riddarens och archiaterns herr doct. Carl Linnaei inseende utgifwit på latin wid Kongl. Academien i Upsala, i et academiskt snille prof, och sedermera förswanskat af Alexander Mal. Berger.
780 €
lisää ostoskoriin
Lissander, Anders Bihang Til 1768 års Anmärkningar Wid Swenska Trägårds Skötseln, Innehållande I:o Genswar på Critiquer uti den så kallade Swenska Frö-Samlaren, som blifwit tryckt i Stockholm år 1775, Och 2:o Tankar om Jordfrukter, Blomster och Swenska Trägårdsfrön. Altsammans författadt til det Allmännas uplysning och opartiske kännares widare omdöme och pröfning.
70 €
lisää ostoskoriin
Lucas, Eduard - Lucas, Friedrich Pomologische Monatsheft. Zeitschrift für Förderung und Hebung der Obstkunde, Obstkultur und Obstbenutzung
110 €
lisää ostoskoriin
Lucas, Eduard - Lucas, Friedrich Pomologische Monatsheft. Zeitschrift für Förderung und Hebung der Obstkunde, Obstkultur und Obstbenutzung
110 €
lisää ostoskoriin
Lucas, Eduard - Lucas, Friedrich Pomologische Monatsheft. Zeitschrift für Förderung und Hebung der Obstkunde, Obstkultur und Obstbenutzung
110 €
lisää ostoskoriin
Lucas, Eduard - Lucas, Friedrich Pomologische Monatshefte. Allgemeine Deutsche Obstbauzeitung. Organ des Deutschen Pomologenvereins
110 €
lisää ostoskoriin
Lucas, Eduard - Lucas, Friedrich Pomologische Monatshefte. Allgemeine Deutsche Obstbauzeitung. Organ des Deutschen Pomologenvereins
110 €
lisää ostoskoriin
Lucas, Eduard - Lucas, Friedrich Pomologische Monatshefte. Allgemeine Deutsche Obstbauzeitung. Organ des Deutschen Pomologenvereins
110 €
lisää ostoskoriin
Muller, Daniel Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar, jemte tabellarisk sammanställning af park- och fruktträd, buskar och blomsterväxter, samt anteckningar om deras höjd, varaktighet, utseende, blomningstid, det läge och den jordmån de fordra m.m.
50 €
lisää ostoskoriin
Nathorst, Hjalmar Soitten wiljelyksestä ja hoidosta. Uusimpien kokemuksien mukaan
25 €
lisää ostoskoriin
Nordenschöld, Carl Fredric Tal om nyttan af öfverflödigt vattens uttappande utur insjöar, kärr och måssar i Finland
45 €
lisää ostoskoriin
Oberdieck, J.C.G. Deutschlands beste Obst-Sorten. Anleitung zur Kentniss und Anpflanzung einer, nach strenger Auswahl zusammengestellten Anzahl von Obstsorten mit besonderer Berucksichtigung derer, welch auch in trockenem Boden noch viele u. gute Fruchte liefern, oder nur in feuchtem Boden gut gedeihen
75 €
lisää ostoskoriin
Paavonen, T.W. Ohjeita käpyjen kokoomisessa
42 €
lisää ostoskoriin
Rafn, Carl Gottlob Utkast til en växt-physiologie, grundad på de nyare theorier i physik och chemie; hvartil sluteligen bifogas en kort afhandling om trädens löf-fällning. Öfversatt på svenska af Johan Henr. Olin
120 €
lisää ostoskoriin
Rautavaara, Toivo Suomen sienisato, tutkimuksia sen laadusta, suuruudesta, käytöstä ja arvosta
38 €
lisää ostoskoriin
Salander, Eric - Mentzer, Magn. - Stridzberg, Magnus Utförlig Gårds-Fogde Instruction, Grundad i nödige Mål pålag och Kongl. Förordn. eller Underrättelse för Gårds-Fogdar och Land-Hushållare, hwaruti afhandlas mäst alla sysslor och förrätningar, som wid et Godz och en Gård förefalla, rörande Arbetare, Creatur, Afwel, Åker, Äng; Trä- och Humblegårdsbruk, Fiske, Byggnad, Husgeråd, Skog, Ägor, Hemman, Torp, Räntor, Bönder, Torpare, Räkenskap etc. Riksens Höglof. Ridderskap Och Adel i synnerhet, Samt Alla andra Stånd i gemen, Som Fräsles Gods, Landbruk eller Gårdar äga och skiöta, till Tienst och Nytta författad och uplagd af Eric Salander. Swenska åkermannen/ det är: en wälment beskrifning om landtgods/ des art och rätta beskaffenhet/ med en utförlig underwisning om deras bruk och skiötsel/ samt angående åker/ äng/ dikande/ humblegårdar/ och skogsrödningar. Efter begiäran och åstundan af landälskarom/ hwilka dess art och skiötsel weta wilja/ upsatt. En Grundelig Kundskap Om Swenska Åkerbruket, Först i Gemen, Och Sedan I Synnerhet, huruledes man genom Planterande och Jord-materiens blandande, som der til for-dras, kan drifwa Sädeswäxten til en ansenlig ymnoghet Samt På ett beqwämligit sätt och genom behändiga wercktyg, detta först på ett litet stycke Åker, såsom ett Seminarium til den allmänna Åkren, bruka skall; men sedan efter des befundna härliga nytta öfwer alt werckstella kan. Til fäderneslandets Tienst Wälment utgifwen. Med Högwälborne Herr Baronens Edmund Gripenhielms Företal och med Hans Kongl. Maij:ts allernådigste Privilegio Uplagdt af Magnus Stridzberg
780 €
lisää ostoskoriin
Teokset 61 - 90 (yht. 95)