Nettikauppa

HakuKasvitiede

Teokset 61 - 90 (yht. 97)
Tekijä Nimike ja hinta
Kalm, Pehr Enfallliga tanckar om måsslupna hård-walls ängars förbättrande. Resp. Samuel Norrgreen
180 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Petrus En oeconomiak beskrifning, huru sådana kjärr kunna gjöras nyttiga, hvarifrån vatnet ej kan ledas med diken. Resp. Adolph Backman
320 €
lisää ostoskoriin
Kalm, Petrus Specimen academicum sistens fata botanices in Finlandia. Resp. Andreas Collin
70 €
lisää ostoskoriin
Karsten, P.A. Rysslands, Finlands och den Skandinaviska halföns hattsvampar I-II, samt Kritisk öfversigt af Finlands basidsvampar
170 €
lisää ostoskoriin
Karsten, P.A. Mycologia Fennica, pars secunda; Pyrenomycetes
70 €
lisää ostoskoriin
Kjöllerfeldt, H.J. Landthushållnings-läran i kort sammandrag och lämpad för Finland
65 €
lisää ostoskoriin
Lassila, Ilmo Tervanpoltto tervahaudassa. Keskisuomessa tehtyjen havaintojen mukaan
38 €
lisää ostoskoriin
Liljeroth, Frantz Anmärkningar rörande växternas födande ämnen. Resp. Johan Rix. 8 april 1797
42 €
lisää ostoskoriin
Lind, Gustaf - Verdier de, Nils Våra medicinalväxter
40 €
lisää ostoskoriin
Lindberg, Harald Die nordischen Alchemilla Vulgaris-Formen und ihre Verbreitung . Ein Beitrag zur Kenntnis der Einwanderung der Flora Fennoscandias mit besonderer Rücksicht auf die finländische Flora
60 €
lisää ostoskoriin
Lindgren, Erik - Pihl, Axel - Lövegren, Georg Käsikirjat puutarhanhoidosta. Toinen vihko: Kyökkikaswit (Eril Lindgren)
120 €
lisää ostoskoriin
Lissander, Anders Bihang Til 1768 års Anmärkningar Wid Swenska Trägårds Skötseln, Innehållande I:o Genswar på Critiquer uti den så kallade Swenska Frö-Samlaren, som blifwit tryckt i Stockholm år 1775, Och 2:o Tankar om Jordfrukter, Blomster och Swenska Trägårdsfrön. Altsammans författadt til det Allmännas uplysning och opartiske kännares widare omdöme och pröfning.
70 €
lisää ostoskoriin
Lönnroth, K. J. Vexternas metamorphoser i korthet skildrade
42 €
lisää ostoskoriin
Lundberg, Peter Den rätta swenska trägårds-praxis, eller kort underrättelse huru köks- trä- och lustgårdar, tillika med orangerier samt humlegårdar böra anläggas, skötas och conserveras
130 €
lisää ostoskoriin
Manninen, A Mietteitä katovuosista Suomessa
35 €
lisää ostoskoriin
Manson, Arvidh En myckit nyttigh Örta-book, om the herlige Örter, som uthi thet höghberömde Konungarijket wårt käre Fädernesland Swerige åhrligen wäxa, Såsom ock/ Om någhra Uthländska örter/ Hurledes som the emot månge bådhe inwertes och uthwertes Kranckheter och Siukdomar brukas skola. Wedh itt Register på the Örter och Kranckheter som uti thenna Book beskreffne och anteknade äre. Aff Latiniska och Tydska Böker in på wårt Swenska Tungomål affsatt/ Aff Arvidh Manson Rydaholm. Och uthi Ordning satt aff Petro Jonae Ang. Wex. Ep. Sampt En Nyy Trädgårds-Book widh änden tilsatt och aff Trycket uthgången
1250 €
lisää ostoskoriin
Mela, A.J. Herbaario-luettelo koulunuorisolle
42 €
lisää ostoskoriin
Muller, Daniel Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar, jemte tabellarisk sammanställning af park- och fruktträd, buskar och blomsterväxter, samt anteckningar om deras höjd, varaktighet, utseende, blomningstid, det läge och den jordmån de fordra m.m.
50 €
lisää ostoskoriin
Nathorst, Hjalmar Soitten wiljelyksestä ja hoidosta. Uusimpien kokemuksien mukaan
42 €
lisää ostoskoriin
Nordenschöld, Carl Fredric Tal om nyttan af öfverflödigt vattens uttappande utur insjöar, kärr och måssar i Finland
45 €
lisää ostoskoriin
Oberdieck, J.C.G. Deutschlands beste Obst-Sorten. Anleitung zur Kentniss und Anpflanzung einer, nach strenger Auswahl zusammengestellten Anzahl von Obstsorten mit besonderer Berucksichtigung derer, welch auch in trockenem Boden noch viele u. gute Fruchte liefern, oder nur in feuchtem Boden gut gedeihen
150 €
lisää ostoskoriin
Palmberg, Johannes - Steinmejer, J.B. Serta Florea Svecana, eller: Swenske Örte-Krantz. Sammanflätad. Men nu å nyo uplagd och förbättrad, samt wid slutet försedd med en wacker tilökning af många härliga och hälsosamma örter.
300 €
lisää ostoskoriin
Rafn, Carl Gottlob Utkast til en växt-physiologie, grundad på de nyare theorier i physik och chemie; hvartil sluteligen bifogas en kort afhandling om trädens löf-fällning. Öfversatt på svenska af Johan Henr. Olin
250 €
lisää ostoskoriin
Rautavaara, Toivo Suomen sienisato, tutkimuksia sen laadusta, suuruudesta, käytöstä ja arvosta
38 €
lisää ostoskoriin
Saarisalo-Taubert, Annikki Die Flora in ihrer Beziehung zur Siedlung und Siedlungsgeschichte in den südfinnischen Städten Porvoo, Loviisa und Hamina
22 €
lisää ostoskoriin
Saelan - Kihlman - Hjelt Herbarium Musei Fennici. I: Plantae vasculares. Enumeratio plantarum Musei fennici, quam edidit Societas pro fauna et flora Fennica
36 €
lisää ostoskoriin
Salander, Eric - Mentzer, Magn. - Stridzberg, Magnus Utförlig Gårds-Fogde Instruction, Grundad i nödige Mål pålag och Kongl. Förordn. eller Underrättelse för Gårds-Fogdar och Land-Hushållare, hwaruti afhandlas mäst alla sysslor och förrätningar, som wid et Godz och en Gård förefalla, rörande Arbetare, Creatur, Afwel, Åker, Äng; Trä- och Humblegårdsbruk, Fiske, Byggnad, Husgeråd, Skog, Ägor, Hemman, Torp, Räntor, Bönder, Torpare, Räkenskap etc. Riksens Höglof. Ridderskap Och Adel i synnerhet, Samt Alla andra Stånd i gemen, Som Fräsles Gods, Landbruk eller Gårdar äga och skiöta, till Tienst och Nytta författad och uplagd af Eric Salander. Swenska åkermannen/ det är: en wälment beskrifning om landtgods/ des art och rätta beskaffenhet/ med en utförlig underwisning om deras bruk och skiötsel/ samt angående åker/ äng/ dikande/ humblegårdar/ och skogsrödningar. Efter begiäran och åstundan af landälskarom/ hwilka dess art och skiötsel weta wilja/ upsatt. En Grundelig Kundskap Om Swenska Åkerbruket, Först i Gemen, Och Sedan I Synnerhet, huruledes man genom Planterande och Jord-materiens blandande, som der til for-dras, kan drifwa Sädeswäxten til en ansenlig ymnoghet Samt På ett beqwämligit sätt och genom behändiga wercktyg, detta först på ett litet stycke Åker, såsom ett Seminarium til den allmänna Åkren, bruka skall; men sedan efter des befundna härliga nytta öfwer alt werckstella kan. Til fäderneslandets Tienst Wälment utgifwen. Med Högwälborne Herr Baronens Edmund Gripenhielms Företal och med Hans Kongl. Maij:ts allernådigste Privilegio Uplagdt af Magnus Stridzberg
1000 €
lisää ostoskoriin
Sanio, C. - Cleve, P.T. Die Harpieden des nördlichen Finnlands sammt Kola (Sainio, C.). The Diatoms of Finland (Cleve, P.T.).
42 €
lisää ostoskoriin
Siemers, C.F. Trädgårdskötsel i ekonomiskt afseende. Bearbetad för skolläraeseminarier
32 €
lisää ostoskoriin
Stephens, Georg Afhandling om ängvattning, dikning och vallars anläggning
38 €
lisää ostoskoriin
Teokset 61 - 90 (yht. 97)